FAALİYET RAPORU 2018-2019

"Değişimi, çocukları ve kendimizi eğiterek gerçekleştireceğiz..."


Aşağıdaki dosyada sırası ile;

A.   UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği hakkında bilgilendirme,

B.    Çocuk ihmal ve istismarının tarihsel süreci ve araştırmalardan örnekler,

C.  Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarına yönelik son yıllara ait bazı örnek veriler,

D.   UCİM’ in üstlendiği misyon,

E.    Dernek üyelerinin mesleklere göre genel dağılım örneği,

F.    Derneğin aktif faaliyet gösteren il yapılanmaları,

G.  Derneğe yapılan İhbar sayıları,

İ.     Dernek tarafından aktif olarak gerçekleştirilen (örneklem alınmış)eğitim, çalıştay, konferans, stant çalışmaları ve üye toplantı bilgileri,

J.    Geleceğe yönelik sürdürülebilir çalışmalarına yönelik görüşleri,

 yer almaktadır.

 

A.   UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismari ile Mücadele Derneği

 

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM); amacı, çocukların sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak, bu olayların yaşanmasının önüne geçmek olan ve hiçbir kâr amacı gütmeksizin, Ocak 2019 itibariyle sayıları 20.000’i aşan gönüllü üyesi, Antalya ve Erzurum’da bulunan temsilcilik ofisleri ile ile ülke çapında aktif biçimde faaliyette bulunan bir dernektir.

 

Derneğimizin kurucularından olan öğretmenimiz Saadet Özkan;  İzmir Menderes’te görev yaptığı ilkokuldaki okul müdürünün yıllarca ve pek çok çocuğa karşı gerçekleştirdiği istismarı ortaya çıkaran, bu yöndeki çabası ve iz sürmesi sayesinde ilgili kişinin yargılanarak 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının mücadelesini vermiş, keza bu çabası ile yurt içinde çocuk istismarı konusundaki farkındalığı zirveye taşıdığı gibi 2017 yılında, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın elinden “Ululararası Kadın Cesaret Ödülü” de almış , bu konuya kendini adamış kadındır. Çocuk istismarı konusundaki mücadelesine tüm yurt çapında destek gelmesi üzerine Mersinli bir iş adamı ola , derneğimizin genel başkan yardımcısı Yücel Ceylan ile yolları kesişmiş ve Yücel Ceylan’ın desteği ile  bu mücadeleyi ülke genelinde sürdürmek için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM)’ni  2017 yılı Temmuz ayında resmen kurmuşlardır.

 

Derneğimiz; toplumsal bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra bünyesinde barındırdığı pek çok gönüllü avukatı ile mağdur çocuk ve ailelere, halihazırda görülmekte olan davalarda hukuki destek, gönüllü psikologları eliyle ise travma öncesi, sırası ve sonrasında psikolojik destek vermekte, pek çok gönüllü üye eliyle yurdun dört bir yanında sahada, üniversitelerde dernek üyesi gönüllü öğrencilerle, yerel yönetimler ve özel şirketlerle iş birliği içerisinde bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

 

 

Derneğimiz;

-       Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenler,

-       Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla iş birliği sağlar,

-       Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,

-       Amaçları doğrultusunda; gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapar,

-       Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,

-       Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar,

-       Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar,

-       İstismara uğramış çocukların şikayet , takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde gönüllü olarak destek olur,

-        İlgili işlemleri takip eder

-       Gerektiğinde amaçlarına ulaşmak maksadı ile iktisadi işletme kurabilir.

 

Adres: Afetevler Mh. 31152 Sk. No:1/E Vahdet Panoroma Sitesi Yenişehir/MERSİN 

Telefon+90 324 331 1818

www.ucim.org.tr

Instagram: @ucimorgtr

Facebook: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM

Twitter: @ucimorgtr

 

B.    Çocuk İhmal Ve İstismarının Tarihsel Süreci,

İnsanlık tarihi kadar eski, insanlığın en önemli sosyal yaralarından biri olan çocuk istismarı ve ihmali, oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tarihin başlangıcından itibaren, çeşitli kaynaklarda rastlanmasına rağmen ilk kez 1700’lü yıllarda bir avukatın, hapse giren suçluların kaçının çocuklara karşı işlenmiş suçlar nedeniyle ceza aldıklarını merak etmesi sonucu dikkati çekmiş ve söz konusu avukatın çalışmasının sonucunda elde ettiği bulgular, çocuk istismarı kavramının ortaya atılmasına neden olmuştur.

Çocuk istismarı ile ilgili ilk tıbbi tanım 1860 yılında, Fransız Adli Tıp Profesörü Ambres Tardieu tarafından yapılmıştır. Tardieu, 1860 yılında Paris Tıp Akademisi’nde ilk kez çocukların cinsel ve fiziksel istismarına dövülerek öldürülen 32 çocukta tespit ettiği otopsi bulgularını derleyerek değinirken, Caffey 1946 yılında “Caffey Sendromu” ve Kempe 1961 yılında “Hırpalanmış Çocuk Sendromu” tanımlamasını yapmışlardır. Garbarino ve Gilliam 1980 yılında çocuğa karşı yapılan uygunsuz ve zarar verici davranışların özellikle uzmanlar tarafından tespit edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 1970’lerde cinsel istismarın farkına varılmış ve 1980’lerden sonra ise duygusal istismarın da en az diğer iki istismar kadar önemli olduğuna ilişkin görüşler yaygınlaşmaya başlamıştır. (Kaynak Tarama Dergisi, Çocuk İstismarı ve İhmalinin Değerlendirilmesi, S.Acehan, A.Bilen, M. Oğuzhan Ay, M.Gülen, A. Avcı,F. İçme, )

Cinsel istismar konusunda ulusal temsiliyeti olan ilk istatistiksel bilgi Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2009 verilerine dayanarak üretilmiştir. Araştırma bulgularına göre, kadınların %7'si 15 yaşından önce cinsel istismara maruz kalmıştır. Saldırganların %30’ yakın akrabadır. (jansen vd.,2009:64-65, a.ç.Bozbeyoğlu, Ece Koyuncu, Filiz Kardam, Altan sungur, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / journal of sociological research - 2010 / 1 6)

Türkiye’de ise bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar yeni olduğundan toplumsal oranları net olarak gösterir nitelikte değildir. Cinsel kötüye kullanma oranları tahminlerden daha yüksektir, çünkü bunların tanılanması zor olmakta ve gizlenmektedir. Resmi kayıtların ve bu konuda yapılan kapsamlı çalışmaların çoğalması sonrası ancak tüm toplumu yansıtır güvenilir rakamlar elde edilebilecektir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun UNICEF desteği ile 2008 yılında 2216 çocuk ile 6 ilde yürütülen Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına göre; 7-18 yaş arası çocukların % 10’unun başka bir çocuğun cinsel istismarına tanıklık ettiği, bunun % 4’ünün temas içeren cinsel istismar olduğu, % 3’ünün cinsel istismara maruz kaldığı, bunun da % 0,5’inin temas içeren cinsel istismar olduğu saptanmıştır.(SHÇEK, 2010).

Son yıllarda çocuğa karşı cinsel istismar vakalarındaki artış nedeniyle; istismar mağdurlarını değerlendirmek, tedavi etmek ve izlemek amacıyla üniversite hastanelerinde çocuk koruma birimleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde de çocuk izlem merkezleri kurulmuştur (Aydemir ve Yurtkulu, 2012). Bu birimlerde adli, tıbbi ve sosyal hizmet disiplinleri arasında eşgüdüm sağlanarak çocuğu örselemeden bütüncül bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Ancak bu birimlerin yaygın olmaması nedeniyle, ülke genelinde cinsel istismar mağduru çocuklar başından geçen olayı birden çok defa anlatmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum çocuğun ikincil örselenmeye maruz kalmasına neden olmaktadır. Çocuk izlem merkezi yöntemiyle çalışan kurumsal yapılanmaların hızlı bir şekilde her il merkezinde oluşturulması gerekmektedir.

Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi konusunda çalışan uluslararası kuruluşlar, “önceliğin önlemeye verilmesi, önlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise ikincil mağduriyetin ve tekrarların önlenmesini sağlaması” gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ancak ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerde, çocukların korunmasından çok failin cezalandırılmasına odaklanıldığı görülmektedir. Mağdurların korunması ve cinsel istismar sonrasında psiko-sosyal destek almasının en az faillerin alacağı ceza kadar önemli olduğu, düzenlemeler yapılırken bunun dikkate alınması gerektiği düşünülmelidir. (Balcı ve Diğerleri, 2014)

Sonuç olarak; çocuklar içinde bulundukları karmaşık riskler nedeniyle cinsel istismara maruz kalmaktadırlar. Risklerin yapısı gereği tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığına göre, bu konuda yapılması gereken en öncelikli çalışma, koruyucu faktörlerin niceliğinin ve niteliğinin arttırılmasıdır. Bazı çocuklar, riskli ortamlarda yaşamalarına rağmen yılmazlık özellikleri sayesinde istismardan korunabilmektedirler. Bu nedenle önleme faaliyetleri kapsamında en temelde çocukları güçlü kılacak, istismarın ve istismarcının farkına varmalarını sağlayacak eğitim programları oluşturulmadır. Okul temelli çocuk cinsel istismarı önleme çalışmaları, koruyucu ve önleyici önlem çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bunun önemine rağmen; ülkemizde yapılandırılmış ve sürekliliği sağlanan bir cinsel istismar önleme programı uygulanmamaktadır. Bu nedenle; okullarda psikolojik danışmanların yanında sosyal çalışmacı ve hemşirelerin de istihdamı sağlanarak okul sosyal servis birimleri oluşturulmalıdır. Okulların öğrenci kitlesinin, sosyo-demografik özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmış programlar hazırlanmalı, düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştirilerek risk grubu öğrencilerin tespiti ve izlenmesi sağlanmalıdır.

Cinsel istismarı önleme programlarının tamamına yakını çocuklara beş temel yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.Bu yetenekler;

a) İyi ve kötü dokunuşların farkına varma ve ayırt etme,

b) Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme,

c) Bulunduğu yeri terk etme,

d) Güvenilir bir yetişkine ulaşma,

e) Olup biteni o yetişkine anlatma,

 basamaklarından oluşmaktadır. (Ziyalar, 1998).

C.  Türkiye’de Çocuk İhmal Ve İstismarına Yönelik Son Yıllara Ait Bazı Örnek Veriler

Ankara ÇİM tarafından hazırlanan istatistiksel bilgiler incelendiğinde, 2010 yılında 3 ayda bir gerçekleşen istismar vakası, 2012 yılında günde 3 vakaya kadar yükselmiştir. Günümüzde bu vakaların sayısının maksimum günde 12 olduğu düşünülürse, ÇİM’ in gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

ÇİM’e bildirilen vaka sayısındaki artışın, bilinçlendirme çalışmaları sonucunda olduğu göz ardı edilmemelidir. Sosyal Hizmetler Uzmanımız ÇİM’in sayısının henüz yetersiz olmasının sonucunda bir vakaya yeteri derecede zaman ayrılamamasının hassasiyetine değinmiştir. Mağdur çocukla yapılacak olan adli görüşme analizi ne kadar hassas yapılırsa sorunun çözümünde mağdur çocuk ve ailelerinin topluma katılımı noktasında verilecek hizmet o kadar kaliteli olacaktır. Merkezlerin sayısı artmadığı sürece, verilen hizmetin de yüzeysel ve geçici bir destek olduğu unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. (SHU 3, 2016).

UNICEF’in yaptığı bir çalışmaya göre; çocuklarla yapılan grup çalışmalarında cinsel istismar öyküsü anlatan olmamıştır. Cinsel istismar gibi çok hassas bir konu, grup çalışmalarının doğası gereği paylaşımın en zor olduğu sorundur. Çocuk dostu ortamda terapi planlandığı taktirde, sorgulanması doğru olacağından bu araştırma kapsamında doğrudan irdelenmemiştir.

Yetişkinler, kendi çocuklarına uyguladıkları istismarın etkileri konusunda istismarın çocuklar üzerinde olumsuz ya da olumlu etki bıraktığı ya da hiç etkilemediği şeklinde farklı görüşlere sahiplerdir. Yetişkinlerin büyük bölümü, istismarın çocuklarının hayatını kötü etkilediğini; güven eksikliği yarattığını, arkadaş edinemediklerini; kendini ifade etmekte zorlandıklarını belirtmişler, çocuklarda aileye karşı korku duymasına yol açtığını söylemişlerdir. Saldırganlaşmak, hırçınlaşmak, kıskanmak, derslerinde başarısız olmak, yetişkinlerin kendi çocuklarında gözlemledikleri diğer olumsuz etkilerdir.

Türkiye’de yaşayan 7-18 yaşlar arasındaki çocukların yüzde 56’sının fiziksel istismara, yüzde 49’unun duygusal istismara, ve yüzde 10’unun cinsel istismara tanık olduğunu görülmektedir (Şekil 1). (Ana raporda ayrıntıları yer almaktadır N:2216)

TÜRÜ

RASTLANMA ORANI

YERİ

DUYGUSAL İSTİSMAR

%49

 

Büyüklerin birbirlerine, seni üzecek ya da korkutacak şekilde bağırdıklarına / tartıştıklarına / kızdıklarına şahit olduğunu belirten

%38

EV %19

Büyüklerin bir çocuğa, seni üzecek ya da korkutacak şekilde bağırdıklarına / tartıştıklarına / kızdıklarına şahit olduğunu belirten

%37

Yaşadığı sokak / mahalle / çevrede, komşularda %21

 

FİZİKSEL İSTİSMAR

%56

 

Büyüklerin birbirlerinin canını ( vurmak, tekme, tokat ya da yumruk atmak yolu ile ya da fiziksel olarak başka şekillerde) acıttıklarını belirten

%31

Yaşadığı sokak/ mahalle / çevrede, komşularda %20

Büyüklerin bir çocuğun, canını (vurmak, tekme, tokat ya da yumruk atmak yolu ile ya da fiziksel olarak başka şekillerde) acıttıklarına belirten

%32

Yaşadığı sokak/ mahalle / çevrede, komşularda %19

Çocukların ya da gençlerin bir çocuğun canını (vurmak, tekme, tokat ya da yumruk atmak yolu ile ya da fiziksel olarak başka şekillerde) acıttıklarını ifade eden

%41

Yaşadığı sokak/ mahalle / çevrede, komşularda %28

*Bu tablo UNİCEF tarafından yapılan N:2216 nolu rapordan bir kesit olarak alınmıştır.

D.   UCİM’ İn Üstlendiği Misyon

Yukarıda örnek teşkil eden araştırma verilerinde de belirtiği gibi Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı bugün verilere yansıtıldığından daha büyük boyuttadır. UCİM Türkiye’de çocuk istismarının önlenmesi veçÇocuk istismarı ile mücadelede toplumun bilinçlenmesi ve çocukların mağduriyet yaşamasını engellemek  için gereken tüm faaliyetlerini her boyutta yılmadan gerçekleştirecektir.

E.    Dernek Üyelerinin Mesleklere Göre Genel Bir Dağılımı Örneği

15.195 Sisteme kayıtlı üyemiz, 5000 kişi tarafından doldurulan   sisteme eklenme işlemi devam eden üyemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 25 bini aşkın gönüllü üyesi ile UCİM büyük bir ailedir.

 Dernek üyelerininmesleklere göre dağılımını gösteren örnek kesit

301

Avukat

84

Hukukçu

192

Psikolog

4

Psikiyatrist

4

Pedagog

85

Sosyolog

64

Doktor

206

Hemşire

69

Akademisyen

18

Profesör

20   

Öğretim üyesi

72

Gazeteci

1598

Öğretmen

3958

Üniversite Öğrencisi

183

Sosyal Hizmet Uzmanı

110

Çocuk gelişimi uzmanı

89

İnsan kaynakları uzmanı

25   

Fizyoterapist

260

PDR Uzmanı olarak dağılım göstermektedir.

5000’e yakın

Diğer meslek grupları, ev hanımları, emekliler

*Bu tablo 15.04.2019 tarihinde veri sistemimizden örnek bir kesit olarak alınmış olup, her geçen gün yeni eklenen üyeler itibariyle rakamlar değişikli gösterebilir.

F.    Derneğin Aktif Faaliyet Gösteren İl Yapılanmaları

UCİM’ in 2019 yılı itibariyle 34 ilde aktif yapılanması vardır. Antalya ve Erzurum olmak üzere 2 ilde resmi temsilcilik ofisi bulunan derneğin, 6 ilde ise yapılanma süreci devam etmektedir.

İzmir

İstanbul

Ankara

Antalya

Erzurum

Ağrı

Mersin

Bursa

Adana

Hatay

Şanlıurfa

Çanakkale

Denizli

Gaziantep

Tokat

Trabzon

Samsun

Malatya

Sakarya

Kayseri

Batman

Giresun

Konya

Eskişehir                   

Kocaeli

Kilis

Amasya

Uşak

Karabük

Çorum

KKTC

Van

Tekirdağ

Bolu

Adıyaman*

Kars*

Balıkesir*

Kahramanmaraş*

Manisa*

Burdur*

*ile belirlenen altı ilimizde gönüllü üyeler bir araya gelmiş, yapılanma aşamaları devam etmektedir.


İ.     Dernek Tarafından Aktif Olarak Gerçekleştirilen Eğitim, Çalıştay, Konferans, Stant Çalışmaları Ve Üye Toplantı Bilgileri

2018-2019 Yılı itibariyle UCİM çatısı altında, Türkiye genelinden alınan örneklem iller kapsamında yapılan eğitim, konferans, dava, çalıştay ve stant çalışmaları ayrıntıları ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgili tarihler sonrasında planlanan tüm etkinlikler aktif olarak devam edecektir.

 

     Örneklem: 2018-2019 İller Dernek Çalışmaları

Tablo 1:                                              

HANGİ İL?

TARİH?

KONU?

HEDEF KİTLE?

Adana

01.09.2018

 

 

Dijital Medyadan Çocuklarımızı Korumanın Yolları

Halka Açık

Adana

29.09.2018 

Çocuk İzlem Merkezleri Ve Kırmızı Çizgi Eğitimi

Halka Açık

Adana

 

02.12.2018

Çocuk İstismarının Hukuki Boyutu

Halka Açık

Adana

 

24.01.2019

Çocuklarda Cinsel Kimlik Kazanımı Ve Mahremiyet Eğitimi

Üye Eğitimi

Bursa

06.05.2018

 Türk Adalet Sistemi Ve Çocuk

Halka Açık

Bursa

06.05.2018

Klinik Psikolog Sabri Çakar İle “Cinsel İstismar”

Halka Açık

Bursa

16.09.2018

 Çocukta Cinsel İstismarın Hukuki Boyutu

Halka Açık

Bursa

16.09.2018

Çocuk İhmal Ve İstismarı

Halka Açık

Bursa

12.12.2018

 Mahremiyet” Eğitimi

Halka Açık

Bursa

12.12.2018

 Beden Güvenliği

Halka Açık

Bursa

10.01.2018

Mahremiyet Eğitimi ve Beden Güvenliği

Halka Açık

Kıbrıs

13.01.2019

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Komisyonu Bilgilendirme Eğitimi

Üniversite

Kıbrıs

25.03.2019

UCİM Bilgilendirme Eğitimi

Gazi İlköğretim Okulu

Kıbrıs

10.04.2019

UCİM KKTC Aile Eğitimi 

Halka Açık

Konya

28.11.2019

UCİM  Tanıtım Eğitimi

Cumhuriyet Kadınları Derneği Üyeleri

Konya

22.12.2018

UCİM’in  Misyonu  Eğitimi

Sosyal Hizmet Federasyonunu

Konya

03.03.2019

Çocuk İhmal Ve İstismarı

Halka Açık

Antalya

4.12.2018

Çocuk İstismarında Farkındalık Ve Önleyici Tedbirler

Halka Açık

Antalya

06.03.2019

Aile İçi Etkili İletişim Ve Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Halka Açık

Hatay

06.03.2019

Çocuk Haklarımız Nelerdir?

İhmal Ve İstismar Nedir?

İlköğretim Çağı Çocukları

Erzurum

20.02.2019

Öğrencilere İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş Etkinliği

Erzurum Vali Vefik Kitapçıgil İlköğretim Okulu

Erzurum

02.03.2019

Öğrencilere İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş Etkinliği

Erzurum Vali Vefik Kitapçıgil İlköğretim Okulu

Erzurum

08.03.2019

09.03.2019

UCİM Tanıtım Faaliyeti ve Stant Çalışması

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı

Erzurum

13.03.2019

Öğrencilere İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş Etkinliği

Erzurum Bahçeşehir Koleji

Erzurum

03.05.2019

Çocuk İstismarı İle Mücadele Konferansı

Halka Açık

Erzurum

03.05.2019

Erzurum Temsilcilik Ofisinin Açılışı

Halka Açık

Erzurum

14.05.2019

Çocuk İhmal ve İstismarının Hukuki ve Sosyolojik Boyutu

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri

Erzurum

01.06.2019

Velilere Yönelik Çocuk İstismarının Hukuki, Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu

Erzurum Vali Vefik Kitapçıgil İlköğretim Okulu Velileri

Erzurum

13.06.2019

Çocuk İstismarı ve İstismar ile Mücadelede UCİM

Erzurum İl Müftülüğü Çalışanları ve Tüm İlçe Müftüleri

Erzurum

18.06.2019

Çocuk İstismarı Üzerine Multidisipliner Söylemler

Atatürk Üniversitesi Personel, Öğrenci, Halk

Malatya      

10.05.2018

 Üye Eğitimi

İnönü Üniversitesi

Malatya

06.07.2018

Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak

Etkinliği

Malatya Esnafı

Malatya

01.10.2018

Çocuk Hakları Eğitimi

Mercan Okulları

Ankara

23.02.2019

UCİM Kimdir? Çocuk İhmal Ve İstismarı

Milli Kütüphane Konferans Salonu

Halka Açık

Ankara

08.03.2019

Anıtkabir Ziyareti

Yönetim Ve Tüm İller ve Halka Açık

Ankara

24.03.2019

Ulusal Çocuk Hakları Kongresi- Medya Ve Çocuk- Hak Temelli Yaklaşımda Çocuk-Ebeveyn Olmak

Çocuk Hakları Kongresi Barolar Birliği

Ankara

04.04.20199

Çocuk İhmal Ve İstismarı

Medya Ve Çocuk

Çağdaş Drama Derneği

Ankara

11.04.2019

Çocuk İhmal Ve İstismarı

Medya Ve Çocuk

Ankara Uğur Okulları

 

KKTC

10.04.2019

Aile Bilinclendirme Egitimi

Halka Açık

Mersin

19.03.2019

Genel Merkez Yeni Bina Açılışı

Halka Açık

Mersin

19.03.2019

Stant Çalışması

Halka Açık

Mersin

11.05.2019

 

Hukuk Çalıştayı

UCİM Hukuk Koordinatörleri

Mersin

12.05.2019

Çiga (Çocuklar İçin Güvenli Alan ) Kapanış Çalıştayı

Halka Açık

Mersin

27.04.2019

Stant Çalışması

Halka Açık

Mersin

23.04.2019

Tanıtım Şenliği

Halka Açık

Mersin

20.03.2019

Dava

 

Tarsus Adliyesi Halka Açık

Mersin

29.03.2019

Dava

 

Tarsus Adliyesi Halka Açık

Mersin

25.04.2019

Dava

Tarsus Adliyesi Halka Açık

İstanbul

19.03.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

26.03.2019

Dava

Bakırköy Adliyesi Halka Açık

İstanbul

03.04.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

16.04.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

26.04.2019

Dava

Bakırköy Adliyesi Halka Açık

İstanbul

18.04.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

25.04.2019

Dava

Bakırköy Adliyesi Halka Açık

İstanbul

26.04.2019

Dava

Bakırköy Adliyesi Halka Açık

İstanbul

28.02.2019                       

Dava

Çağlayan Adliyesi Halka Açık

İstanbul

26.02.2019

Dava

Bakırköy Adliyesi Halka Açık

İstanbul

11.02.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

05.02.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

15.01.2019

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

05.12.2018

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

22.01.2018

Dava

Çağlayan Adliyesi Halka Açık

İstanbul

25.09.2018

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

01.11.2018

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

25.12.2018

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

24.09.2018

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

23.01.2019*

Dava

Kartal Anadolu Adliyesi Halka Açık

İstanbul

02.04.2019

Mahremiyet Eğitimi 

İlkokul Öğrencileri

İstanbul

22.07.2019

İstanbul Hizmet İçi Eğitimi 4

Üyeler

İstanbul

24.11.2019

Mahremiyet Eğitimi

İlkokul Öğrencileri

İstanbul

27.05.2018

Kadın Ve Toplum İstanbul Hizmet İçi Eğitimi 3

Üyeler

İstanbul

06.05.2018

İstanbul Hizmet İçi Eğitimi 2

Üyeler

İstanbul

21.07.2018

Üniversiteli Mavi Kelebekler Buluşuyor

Üyeler

İstanbul

15.04.2018

İstanbul Hizmet İçi Eğitimi -1

Üyeler

İstanbul

05.05.2019

Disiplinler Arası Çocuk Kongresi

Halka Açık

İstanbul

04.05.2019

Ailede Sınırların Önemi Ve Mahremiyet 

Halka Açık

İstanbul

04.04.2019

Çocuk İstismarı Ve UCİM Faaliyetleri

Beykent Üniversitesi öğrencileri

İstanbul

06.03.2019

Womantv Lansmanı UCİM Tanıtımı

Halka Açık

İstanbul

08.04.2019

09.04.2019

10.04.2019

UCİM 5. Mutlu İnsan Festivali

Halka Açık

İstanbul

14.02.2019

Aşkı Konuşanlar Konferansı

Halka Açık

İstanbul

08.12.2018

Mahremiyet Ve Ailede Sınırlar

Özel Nar Çocuk Anaokulu

İstanbul

08.12.2018

Travmalarının Erişkin Yaşa Yansımaları

Doğuş Üniversitesi

İstanbul

10.11.2018

Ailede İstismar Nasıl Önlenebilir

Doğuş Üniversitesi

İstanbul

01.10.2018

UCİM Tanıtımı

Halka Açık

İstanbul

07.10.2018

Toplumsal Travmalar

Aydın Üniversitesi

İstanbul

01.05.2018

Adil Işık UCİM Eşarpları Tanıtım Lansmanı

Halka Açık

İstanbul

02.06.2018

03.06.2018

Yaratıcı Çocuk Festivali

Halka Açık

İstanbul

26.04.2018

Önce Çocuk Sergisi

Halka Açık

İstanbul

04.04.2019

Kadıköy Dorockxl UCİM Konseri

Halka Açık

İstanbul

12.09.2018

Çocuk Ruh Sağlığı Semineri

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul

14.07.2018

15.07.2018

Çocuklarda Resim Analizi Semineri

Beykent Üniversitesi

Antalya

15.11.2017

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

29.01.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

06.02.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

22.03.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

06.04.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

20.04.2018

20-23 Nisan Arası Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı Stant Çalışması

Halka Açık

 

Antalya

25.04.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

12.05.2018

12-13 Mayıs Elden Ele Mutluluk Fuarı Stant Çalışması

Halka Açık

 

Antalya

11.07.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

18.07.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

24.09.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

20.10.2018

 20-29 Ekim Konyaaltı Kitap Fuarı Stant Çalışması

Halka Açık

 

Antalya

26.10.2018

UCİM Antalya Temsilciliği Açılışı

Halka Açık

 

Antalya

05.11.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

04.12.2018

Çocuk İstismarında Farkındalık Ve Önleyici Tedbirler

Konyaaltı Belediyesi Konsem

 

Antalya

24.12.2018

Çocuk İstismarında Farkındalık Ve Önleyici Tedbirler

Akdeniz Üniversitesi

 

Antalya

24.12.2018

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

02.03.2019

Runatolia Terracityrun Halk Koşusu Etkinliğine Katılım

Halka Açık

 

Antalya

06.03.2019

Aile İçi Etkili İletişim Ve Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Üyeler

 

Antalya

21.03.2019

21-22 Mart Günkaf Kariyer Fuarında Stant Çalışması

Halka Açık

 

Antalya

12.04.2019

Antalya Adliyesinde Takibimizde Olan Davaya Katılım

Antalya Adliyesi Halka Açık

 

Antalya

27.02.2019

UCİM Tanıtımı

Altındağ Mahalle Muhtarlığı

 

Antalya

27.02.2019

UCİM Tanıtımı

Varlık Mahalle Muhtarlığı

 

Hatay

03.08.2019

Üye Eğitimi

üyeler

Ankara

25.07.2019

Sivil Toplum Destek Programı  Eğitimi

Halka Açık

Giresun

29.07.2019

Toplumsal cinsiyet eşitliği programı/UNESCO Kürsü Temsilciliği katılımı

Halka Açık

Batman

29.07.2019

Stant çalışması ve üye eğitimi

Halka Açık

Çanakkale

30.07.2019

Üye Eğitimi

Üyeler

Erzurum

24.07.2019

AB Proje Toplantısı

Halka Açık

Amasya

28.07.2019

Üye Eğitimi

Üyeler

           

 

 

 

 

Ankara

16.07.2019

Saadet Özkan/Yücel Ceylan ve eğitmenlerle eğitim programı

Halka Açık

Ankara

17.07.2019

Dava

Ankara Adliyesi Halka Açık

Kayseri

21.07.2019

Üye Eğitimi

Üyeler

İzmir

16.07.2019

Üye Eğitimi

Üyeler

Batman

16.07.2019

Çocuk İstismarı ile Mücadele ve UCİM

Batman Barosu

 

Lobi Faaliyetleri kapsamında yapılan resmi görüşmeler:

(2019 yılından geriye doğru sıralanmıştır).

 1. 16.08.2019-Gaziantep Valisi Davut Gül
 2. 06.08.2019 - Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak
 3. 01.08.2019- Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay
 4. 31.07.2019 - İzmir Konak Kaymakamı Mehmet Eriş
 5. 27.07.2019-  Ankara Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Erol
 6. 26.07.2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkan vekili Gülcan Kış ve Genel sekreter yardımcısı Hasan Gökbel
 7. 26.07.2019- Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Göher Eliaçık Şahin
 8. 22.07.2019- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
 9. 04.07.2019- Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen
 10. 03.07.2019- Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz
 11. 11.07.2019- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr.Metin Feyzioğlu                       ( Erzurum’da)
 12. 27.06.2019- Batman belediyesi Eş başkanı Songül Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Şehriban Aydın
 13. 27.06.2019-Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem
 14. 26.06.2019- Hatay İskenderun Kaymakamı Sayın İskender Yönden
 15. 18.06.2019- Konya Meram Kaymakamı Resul Çelik
 16. 10.05.2019- Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer
 17. 21.04.2019- Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz
 18. 13.04.2019- Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı ile birlikte Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak
 19. 11.04.2019- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
 20. 10.04.2019- Eskişehir Baro Başkanı Mustafa ELAGÖZ
 21. 03.04.2019- Çanakkale Valisi Orhan TAVLI
 22. 01.04.2019- Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş
 23. 26.03.2019-Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Süleyman UYSAL
 24. 19.03.2019- Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade
 25. 18.03.2019- Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç
 26. 14.03.2019- Erzurum Valisi Okay Memiş
 27. 08.03.2019- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
 28. 21.02.2019- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar 
 29. 15.02.2019- Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
 30. 12.02.2019- Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürü Cemil İlbaş 
 31. 07.02.2019-Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk
 32. 07.02.2019- Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven
 33. 07.02.2019- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey
 34. 06.02.2019- İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel
 35. 06.02.2019-Kilis baro başkanı Av H. Muammer FAZLIAĞAOĞLU
 36. 01.02.2019-Erzurum Çocuk Şube Müdürlüğü
 37. 24.01.2019- Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı S Burhan Bölükbaşı
 38. 22.01.2019-Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan
 39. 21.01.2019- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Zeynep Erdoğan
 40. 18.01.2019- İstanbul İl Vali Yardımcısı Hülya Kaya
 41. 16.01.2019- Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun
 42. 03.01.2019 -Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç
 43. 06.11.2018- Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan
 44. 15.10.2018- Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı
 45. 15.10.2018- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydoğdu
 46. 15.10.2018- Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman
 47. 15.10.2018- Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik
 48. 09.10.2018-İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü “Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar Projesi”
 49. 05.09.2018-İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina 
 50. 04.09.2018- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY
 51. 11.07.2018- Hatay Valisi Erdal Ata
 52. 09.05.2018-Bursa Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın
 53. 25.01.2018-Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet ATAM
 54. 22.12.2017-Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
 55. 22.12.2017- Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
 56. 04.12.2017-Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa
 57. 04.10.2017-İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker ERASLAN
 58. 12.09.2017- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
 59. 25.08.2017- Çağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ünal Ay
 60. 26.07.2017- Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz
 61. 26.07.2017- Mersin Valisi Ali İhsan Su

 

J.    Geleceğe Yönelik Sürdürülebilir Çalışmalarına Yönelik Görüşleri

UCİM’ in en büyük hedefleri arasında Türkiye’de gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri eğitimler ve çalışmalar sonucunda yaratacakları bilinçle, çocuk istismar vakalarının son bulması, adalet sistemi içerisinde çocukların faydasına olacak Çocuk ihtisas Mahkemelerinin kurulması ve UCİM Çocuk Köyü projesinin hayata geçmesidir.
 

“ÇOCUKLAR SUSMAYACAK, UCİM YANLARINDA OLACAK
 

 UCİM ANKARA PROJE EKİBİ, 2019